За Нас

Защо Mahama’s Life School

Видео

Как помагаме

Техники

Статии

Mahama’s Exclusive Shop 

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
от 09:00 до 21:00 часа (EAST)

Контакти

град София
жк. „Хладилника“
ул. „Банат“ 1 ет. 1. Офис 1

Условия за ползване

Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “Ай Чарррдж” ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206582292 ,със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Банат” №1, ет. 1, офис 1, Mahama’s Life School  (наричано по-долу „Mahama’s Life School”) и потребителите на интернет сайта mahamaslifeschool.bg.

Чл. 2. Интернет сайтът mahamaslifeschool.com  (наричан по-долу „сайт”) е собственост на “Ай Чарррдж” ООД, включително неговите поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайт на Mahama’s Life School потребителите имат възможност за достъп до публикуваната информация, получаване на информация за програмите на б Mahama’s Life School или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от Mahama’s Life School, достъп до блогове на лица, свързани със сайта на Mahama’s Life School, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайта и други възможности, определени от Mahama’s Life School. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на Mahama’s Life School може да бъде променян едностранно, по преценка на Mahama’s Life School. (2) Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от Mahama’s Life School в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайта на Mahama’s Life School.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които Mahama’s Life School предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия. (2) При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Условия за ползване на сайта

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайта („регистрирани потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайта („нерегистрирани потребители”). Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. (2) Mahama’s Life School публикува настоящите Общи условия на сайта си. Mahama’s Life School има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайта.

Чл. 7. Ползването от потребителите на сайта на Mahama’s Life School е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 8. (1) Ползването на сайта на Mahama’s Life School се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.

Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на Mahama’s Life School.

III. Публикуване от потребителите на материали на сайта на Mahama’s Life School.

Отстъпване на права Чл. 10. (1) С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и отстъпва на Mahama’s Life School всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право Mahama’s Life School да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП. (2) Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата, съгласно ал. 1 не му се дължи възнаграждение. (3) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира и гарантира, че: 1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайта, съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на Mahama’s Life School на правата по ал. 1 и 2. Потребителят се задължава да посочва на б Mahama’s Life School  автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите; 2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица; 3. е запознал и е получил съгласието на лицата, участници в материала, за публикуването му на сайта на Mahama’s Life School и за използването му, съгласно настоящите Общи условия; 4. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайта с рекламна или друга търговска цел. (4) Потребителят се съгласява, че Mahama’s Life School има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща. (5) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Права и задължения на страните

Чл. 11. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайта на Mahama’s Life School и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на Mahama’s Life School, описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 12. (1) Mahama’s Life School има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или изтрива коментари на потребителите, в случай че те: 1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон; 2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите; 3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; 4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление; 5. съдържат обиди на религиозна основа; 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице; 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта mahamaslifeschool.com или съдържанието на който и да е друг сайт, предаване или програма на Mahama’s Life School или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член; 9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни; 10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; 11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство. (2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на Mahama’s Life School, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 13. (1) Mahama’s Life School има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство като например такива, съдържащи: 1. порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави; 2. жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими; 3. посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал; 4. подтикващи или подканващи към жестокост или насилие; 5. материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; 6. материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление; 7. религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа; 8. увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице; 9. разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; 10. национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 11. малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни; 12. материали от актове на тероризъм във всякаква форма; 13. откровени действия срещу училищния ред и правила; 14. разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество; 15. действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала; 16. нарушават принцип по чл. 10 от Закона за радиото и телевизията или са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено или социално развитие на децата; 17. с ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на Mahama’s Life School за големина на файла. (2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на Mahama’s Life School, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 14. (1) Съдържанието на сайта се определя от Mahama’s Life School. Mahama’s Life School има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали. (2) Mahama’s Life School има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 15. (1) Потребителите имат право да искат информация от Mahama’s Life School относно условията за ползване на сайта. (2) Потребителите имат право да уведомяват Mahama’s Life School за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 16. (1) Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Mahama’s Life School за целите на предоставяне на услуги и ресурси на  сайта,  като Mahama’s Life School има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2, съгласно чл. 10, или по друг начин при ползването на сайта, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. (2) По искане на компетентен орган, Mahama’s Life School има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага. (3) Обработването от Mahama’s Life School на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност при ползване на уебсайт на „Ай Чарррдж “ ООД“, публикувана на интернет сайта на Mahama’s Life School.

Отговорности

Чл. 17. (1) Mahama’s Life School не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайта на Mahama’s Life School. (2) Mahama’s Life School няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват на сайта. (3) Mahama’s Life School няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта. Чл. 18. (1) Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите съгласно чл. 10, ал. 3 и 4 и направените декларации и гаранции по чл. 10, ал. 6 и чл. 11, с приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще освобождава Mahama’s Life School от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на сайта, и при евентуално предявяване на претенции пряко към Mahama’s Life School, потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка. (2) Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари на сайта на Mahama’s Life School, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат: 1. от подаден иск срещу Mahama’s Life School във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна; 2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

Чл. 19. (1) Mahama’s Life School не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван, или някоя услуга/функционалност е недостъпна за потребител/ите. (2) Mahama’s Life School не носи отговорност за: 1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта на Mahama’s Life School или нарушено функциониране на сайта, включително в разултат на тестове от страна на Mahama’s Life School с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта; 2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта; 3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта на Mahama’s Life School; 4. съдържанието на интернет сайта, към които пренасочват връзки, разположени на сайта на Mahama’s Life School; 5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайта, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни; 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Mahama’s Life School. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Mahama’s Life School” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайта да се ползват необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Mahama’s Life School; 7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта на Mahama’s Life School и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайта; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство. (3) Mahama’s Life School не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта. (4) Mahama’s Life School не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта. Чл. 20. (1) Всички интернет сайтове на Mahama’s Life School представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права. (2) Интернет сайта на Mahama’s Life School съдържа информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайта могат да бъдат представени от Mahama’s Life School или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права. (3) Използването на сайта на Mahama’s Life School или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Mahama’s Life School, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Mahama’s Life School и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Refund and Returns

Чл. 21. (1) Mahama’s Life School има право да откаже публикуването на материали на сайта на Mahama’s Life School от потребители, които нарушават правилата за ползване на сайта. (2) При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, Mahama’s Life School има право, по своя преценка, и да: 1. заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на виновния потребител без предизвестие и/или да изтрие от сайта си материал/ите, публикувани от този потребител; 2. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител; 3. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които Mahama’s Life School разполага, както и публикуваните от потребителя материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение; 4. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител; 5. изтрие публикувания материал / коментар; 6. предприеме други допустими от закона действия, по своя преценка. Чл. 22. (1) Mahama’s Life School има право без предизвестие да спира достъпа на регистриран потребител до услугите на сайта или да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, който наруши разпоредбите на настоящите Общи условия. (2) Mahama’s Life School има право без предизвестие да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура. (3) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайта. В този случай Mahama’s Life School спира достъпа на потребителя до потребителския му профил. (4) За избягване на съмнение разпоредбите на настоящите Общи условия относно публикуваните от потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията.

Чл. 23. Mahama’s Life School има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на Mahama’s Life School или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 24. Mahama’s Life School има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. Mahama’s Life School не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. Mahama’s Life School не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Mahama’s Life School, Mahama’s Life School не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. VI. Заключителни условия

Thank you

Чл. 25. Кореспонденцията между Mahama’s Life School и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на Mahama’s Life School за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта, технически въпроси е office @mahamaslifeschool.com.

Чл. 26. Всички спорове между Mahama’s Life School и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 27. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. (2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия са в сила от 26.01.2022 г. (2) Общите условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят, в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия чрез изпращане на съобщение до office @mahamaslifeschool.com. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Mahama’s Life School се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с Общите условия или с последващи изменения, Mahama’s Life School има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Call Now Button